Archive for the ‘php’ Category

<?php
/*

Plugin Name: cp1251 to utf8 Mongolian cryllic

*/
function cp1251_utf8($word)
{
$cyr_lower_chars = array(
‘е’,’щ’,’ф’,’ц’,’у’,’ж’,’э’,
‘н’,’г’,’ш’,’ү’,’з’,’к’,’ъ’,
‘й’,’ы’,’б’,’ө’,’а’,’х’,’р’,
‘о’,’л’,’д’,’п’,’я’,’ч’,’ё’,
‘с’,’м’,’и’,’т’,’ь’,’в’,’ю’,);

$latin_lower_chars = array(
‘å’,’ù’,’ô’,’ö’,’ó’,’æ’,’ý’,
‘í’,’ã’,’ø’,’¿’,’ç’,’ê’,’ú’,
‘é’,’û’,’á’,’º’,’à’,’õ’,’ð’,
‘î’,’ë’,’ä’,’ï’,’ÿ’,’÷’,’¸’,
‘ñ’,’ì’,’è’,’ò’,’ü’,’â’,’þ’,);

$cyr_upper_chars = array(
‘Е’,’Щ’,’Ф’,’Ц’,’У’,’Ж’,’Э’,
‘Н’,’Г’,’Ш’,’Ү’,’З’,’К’,’Ъ’,
‘Й’,’Ы’,’Б’,’Ө’,’А’,’Х’,’Р’,
‘О’,’Л’,’Д’,’П’,’Я’,’Ч’,’Ё’,
‘С’,’М’,’И’,’Т’,’Ь’,’В’,’Ю’,);

$latin_upper_chars = array(
‘Å’,’Ù’,’Ô’,’Ö’,’Ó’,’Æ’,’Ý’,
‘Í’,’Ã’,’Ø’,’¯’,’Ç’,’Ê’,’Ú’,
‘É’,’Û’,’Á’,’ª’,’À’,’Õ’,’Ð’,
‘Î’,’Ë’,’Ä’,’Ï’,’ß’,’×’,’¨’,
‘Ñ’,’Ì’,’È’,’Ò’,’Ü’,’Â’,’Þ’,);

//replacing lower cyrillic
$word = str_replace($latin_lower_chars, $cyr_lower_chars, $word);
//replacing upper cyrillic
$word = str_replace($latin_upper_chars, $cyr_upper_chars, $word);
return $word;
}

function replacecontent($data) {
global $post_ID;

$data[‘post_content’] = cp1251_utf8($data[‘post_content’]);

return $data;
}

add_filter(‘wp_insert_post_data’, ‘replacecontent’, 10);

татаж авах

http://wordpress.org/extend/plugins/cp1251-to-utf-mongolian/

Advertisements

remove utf8 permalink , slug Хөрвүүлэгч

Posted: Аравдугаар сар 2, 2011 in php, Wordpress

jpg zurag tatagdan zip esvel winrar -r zadlahad bolno. zurgan dotor nuutsyn :-p

<?php
/*
Plugin Name: Remove UTF-8 from Slug mongolian cryllic
*/
function RemoveSign($str)
{
$cyrillic=array(“а&#8221;,&#8221;б&#8221;,&#8221;в&#8221;,&#8221;г&#8221;,&#8221;д&#8221;,&#8221;е&#8221;,&#8221;ё&#8221;,&#8221;ж&#8221;,&#8221;з&#8221;,&#8221;и&#8221;,&#8221;й&#8221;,&#8221;к&#8221;,
“л&#8221;,&#8221;м&#8221;,&#8221;н&#8221;,&#8221;о&#8221;,&#8221;ө&#8221;,
“п&#8221;,&#8221;р&#8221;,&#8221;с&#8221;,&#8221;т&#8221;,&#8221;у&#8221;,&#8221;ү&#8221;,&#8221;ф&#8221; ,&#8221;х&#8221;,&#8221;ц&#8221;,&#8221;ч&#8221;,&#8221;ш&#8221;,
“щ&#8221;,&#8221;ъ&#8221;,&#8221;ы&#8221;,&#8221;ь&#8221;,&#8221;э&#8221;,
“ю&#8221;,&#8221;я&#8221;,
“А&#8221;,&#8221;Б&#8221;,&#8221;В&#8221;,&#8221;Г&#8221;,&#8221;Д&#8221;,&#8221;Е&#8221;,&#8221;Ё&#8221;,&#8221;Ж&#8221;,&#8221;З&#8221;,&#8221;И&#8221;,&#8221;Й&#8221;,&#8221;К&#8221;
,&#8221;Л&#8221;,&#8221;М&#8221;,&#8221;Н&#8221;,&#8221;О&#8221;,&#8221;Ө&#8221;,
“П&#8221;,&#8221;Р&#8221;,&#8221;С&#8221;,&#8221;Т&#8221;,
“У&#8221;,&#8221;Ү&#8221;,&#8221;Ф&#8221;,&#8221;Х&#8221;,&#8221;Ц&#8221;,&#8221;Ч&#8221;,&#8221;Ш&#8221;,&#8221;Щ&#8221;,&#8221;Ъ&#8221;,&#8221;Ы&#8221;,&#8221;Ь&#8221;,
“Э&#8221;,&#8221;Ю&#8221;,&#8221;Я&#8221;);

$latin=array(“a&#8221;,&#8221;b&#8221;,&#8221;v&#8221;,&#8221;g&#8221;,&#8221;d&#8221;,&#8221;ye&#8221;,&#8221;yo&#8221;,&#8221;j&#8221;,&#8221;z&#8221;,&#8221;i&#8221;,&#8221;i&#8221;,&#8221;k&#8221;
,&#8221;l&#8221;,&#8221;m&#8221;,&#8221;n&#8221;,&#8221;o&#8221;,&#8221;u&#8221;,
“p&#8221;,&#8221;r&#8221;,&#8221;s&#8221;,&#8221;t&#8221;,&#8221;u&#8221;,&#8221;u&#8221;,&#8221;f&#8221;,&#8221;h&#8221;,&#8221;ts&#8221;,&#8221;ch&#8221;,&#8221;sh&#8221;,
“sh&#8221;,&#8221;i&#8221;,&#8221;y&#8221;,&#8221;i&#8221;,&#8221;e&#8221;,
“yu&#8221;,&#8221;ya&#8221;,
“A&#8221;,&#8221;B&#8221;,&#8221;V&#8221;,&#8221;G&#8221;,&#8221;D&#8221;,&#8221;YE&#8221;,&#8221;YO&#8221;,&#8221;J&#8221;,&#8221;Z&#8221;,&#8221;I&#8221;,&#8221;I&#8221;,&#8221;K&#8221;
,&#8221;L&#8221;,&#8221;M&#8221;,&#8221;N&#8221;,&#8221;O&#8221;,&#8221;U&#8221;,
“P&#8221;,&#8221;R&#8221;,&#8221;S&#8221;,&#8221;T&#8221;,&#8221;U&#8221;,&#8221;U&#8221;,&#8221;F&#8221;,&#8221;H&#8221;,&#8221;TS&#8221;,&#8221;CH&#8221;,&#8221;SH&#8221;,
“SH&#8221;,&#8221;I&#8221;,&#8221;Y&#8221;,&#8221;I&#8221;,&#8221;E&#8221;,
“YU&#8221;,&#8221;YA&#8221;);
return str_replace($cyrillic,$latin,$str);
}

function removeTitle($string,$keyReplace=&#8221;-“){
$string = RemoveSign($string);

$string = trim(preg_replace(“/[^A-Za-z0-9]/i&#8221;,&#8221; “,$string));
$string = str_replace(&#8221; “,&#8221;-“,$string);
$string = str_replace(“–“,&#8221;-“,$string);
$string = str_replace(“–“,&#8221;-“,$string);
$string = str_replace(“–“,&#8221;-“,$string);
$string = str_replace($keyReplace,&#8221;-“,$string);
return $string;
}

function append_slug($data) {
global $post_ID;

if (!empty($data[‘post_name’])) {
$data[‘post_name’] = strtolower(removeTitle($data[‘post_title’]));
}else{
$data[‘post_name’] = strtolower(removeTitle($data[‘post_name’]));
}

return $data;
}

add_filter(‘wp_insert_post_data’, ‘append_slug’, 10);
?>

WordPress 3.2 theme хичээл

Posted: Есдүгээр сар 25, 2011 in Проргамчлал, php, Wordpress

 

function дээр нэг илүү function exest үлдээцэн байна устагчих , удахаар цаг уртасаад байхаар нь сүүлдэ залхуурчлаа жоохон ч гэсэн тус болох байхаа 🙂


ene mysql deerh database uusgeh helber

CREATE TABLE  `mytable`.`mytable` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`views` BIGINT NOT NULL ,
`post_id` INT NOT NULL,
`date` date
) ENGINE = INNODB;

database shud uusgeh code

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mytable` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `views` bigint(20) NOT NULL,
  `post_id` int(11) NOT NULL,
  `date` date,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

ene ehled databas dere neg utga insert higerei post_id = 1 views = uzsen toog hedes ch ehlulj bolno

<?php
// Define constants here
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASSWORD', 'pass');
define('DB_NAME', 'mydata');
?>

<?php
class b_class {
	private $conn;
	public $table = "mytable";
	function __construct() {
		$this->conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME) or
					  die('1There was a problem connecting to the database.');
}
	function insert_user_views($post_id){

		$query = "insert into ".$this->table." (post_id, views, date) values (?, 1, now())";

		if($stmt = $this->conn->prepare($query)) {
			$stmt->bind_param('s', $post_id);
			$stmt->execute();
			$stmt->close();
		}
	}

	function call_user_views_old($interval) {

		$query = "SELECT count(views) FROM ".$this->table." where date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL ? DAY)";

		if($stmt = $this->conn->prepare($query)) {
			$stmt->bind_param('i',$interval);
			$stmt->execute();
			$stmt->bind_result($views);
			if($stmt->fetch()){
				return $views;
			}

		}
	}	

//class tugsgul
}
?>

<?php 
$bclass = new b_class();
$post_id =1;
?>
<?php $bclass->insert_user_views($post_id); // index huudas deer bairluulah function ?>
<div>Өнөөдөр <?php echo $bclass->call_user_views_old(1);
//() hashilt dotor udur-n toog bichne 1 honog 7 honog 30 honog gehmet  ?>
 - удаа үзсэн</div>
<div>Энэ 7 хоногт <?php echo $bclass->call_user_views_old(7); ?> - удаа үзсэн</div>
<div>Энэ сард <?php echo $bclass->call_user_views_old(30); ?> - удаа үзсэн</div>http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments

энэ хаягаар орж бүртгүүлээгэд код авна

мэдээж үүнээс өмнө facebook.com/developers гэсэн app -ийг суулгана.

үнэгүйгээр ганцийг нээдийм байна буруу хараагүй бол

app id  аа эндээс авч comment plugins хийгээд болж байгмадаа хуудас болгоны url автоматаар орчихдог болхоор санаа зовох хэрэггүй

ингэж харагдана.

xid давтагдахгүйгээр тоо хийж өгөх юм бол хуудас болгоно тус тусдаа сэтгэгдэлүүд бичигдэнэ.

php header болон $_SESSION ыг хэргэлж байгаа бол  өмнө нь ямарч html байх ёсгүй тэгвэл иймэрхүү алдаа өгнө.
Заавал орох хэрэгтэй байгаа бол
<?php ob_start(); ?> -г хуудасны эхэнд
<?php ob_flush(); ?> -г хуудасныхаа төгсгөлд бич.

HTTP хариултын толгойд Content-Encoding: gzip гэсэн утга дамжуулбал тухайн вэб хөтлөгч нь тухайн дамжиж ирж байгаа HTPP хариултын бие хэсгийг биднийхээр HTML кодыг цаанаасаа GZIP хэлбэрээр шахагдан ирсэн хэмээн үзэж шууд задалж уншина. Харин үүнээс өмнө тухайн вэб хөтлөгч нь өөрөө GZIP хэлбэрийн шахалттай агуулгыг задалж чадах эсэхээ Ac¬cept-Encoding: gzip хэлбэрээр дамжуулсан байх ёстой.
За одоо сервер талдаа хэрхэн агуулгыг шахаж илгээх тухай дэлгэрэнгүй үзье. Ихэнх вэб серверүүд дээр хэрэглэгчийн Apache тохиргооны файл буюу .htaccess файлыг ашиглахыг зөвшөөрсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл та харгалзах бичиглэлүүдээ бичээд л түүнийгээ .htaccess файлд хадгалаад серверийнхээ харгалзах хавтсанд хуулахад тухайн хавтасны хувьд тэр .htaccess файл биелнэ гэсэн үг.
{mospagebreak}
Жишээ нь хамгийн энгийн бөгөөд их хэрэглэдэг хэлбэр нь аливаа нэг хавтас руу орох хандалтыг нууц үгээр хамгаалах явдал юм. Хэрвээ та өөрийн сервертэй бол хэрэглэгчийн хавтасны .htac¬cess файл ажилладаг болгохын тулд Apache-ийн үндсэн тохиргооны файлдаа хавтсанд харгалзах AllowOverride директивыг All болгоорой. Миний блогийн хувьд дараах хэлбэртэй байна.
AllowOverride All
Одоо та Apache, PHP хэрхэн хамтран гайхамшигтай ажилладгийн шидийг үзэх болно. Үүний тулд та .htaccess файлдаа дараах текстийг бичнэ үү.
php_value zlib.output_compression 1
php_value zlib.output_compression_level 1
Энэ ямар учиртайг тайлбарлаваас, php_value гэдэг нь PHP.INI файл дэх тохиргоог өөрчилж байгааг илэрхийлж байна. zlib.output_compres¬sion нь PHP компайл хийгээд гарч буй текст контентыг GZIP-ээр шах гэдгийг илэрхийлж байна. Харин zlib.output_compression_level нь ямар төвшинд шахахыг илэрхийлж буй.
Зарим вэб хөтлөгч (тэгэхдээ маш цөөхөн) GZIP шахалттай агуулгыг задалж чаддаггүй. Тэгэхдээ та үүнд санаа зовох хэрэггүй. Учир нь PHP үр дүнгээ гаргахдаа вэб хөтлөгчөөс ирж буй хөтлөгчийг шалгаж үзээд шахах эсэхээ шийддэг. Тэгэхээр хэрвээ GZIP шахалт дэмждэггүй хөтлөгч байвал тэр чигээр нь агуулгыг дамжуулна гэсэн үг.
За та одоо тохиргоогоо хийчихсэн бол http://www.whatsmyip.org/mod_gzip_test/ хаягаар ороод таны вэб хуудасны хэмжээ хэрхэн багассаныг хараарай. Миний блогийн нүүр хуудас лав 85%-аар багасаж хэмжээ нь 10K орчим болсон байна.

http://www.youtube.com/user/phpacademy энэ хаяг дээр php энгийн хичээлүүд байгаа

http://www.youtube.com/user/phpclass php класс болон түүний хэрэглээний тухай хичээлүүд

Prepared Statement гэж юу вэ?

Posted: Хоёрдугаар сар 12, 2010 in 1, Проргамчлал, mysql, php

mysqli

Холбоос  http://www.soyolerdene.com/index.php/posts/241